Skip to main content
x
धर्मपरंपरा

अंपडकर, काशी धोंडू
अत्रे, केशव
अमळनेरकर, सखाराम रामभट
आकोटकर, नरसिंगजी महाराज
आठवले, अनंत दामोदर
आठवले, पांडुरंगशास्त्री वैजनाथशास्त्री
आफळे, गोविंदस्वामी
आरफळकर, हैबतबाबा
इराणी, मेरवान शेरियार
उपळेकर, गोविंद रामचंद्र
उपासनी, काशीनाथ गोविंदशास्त्री
करंदीकर, मुकुंद महेश्वर
कर्वे, लीलाताई
कलावती, देवी
कवीश्वर, दत्तात्रेय धुंडिराज
कामा, खर्शेद्जी रुस्तुमजी
किसनगिरी, किसन मारुती
केडगावकर, नारायण महाराज
केतकर, सखाराम हरिपंत
केळकर, गोपाळ रामचंद्र
खुपेरकर शास्त्री, बाळाचार्य माधवाचार्य
खुपेरकर, शामाचार्य नरसिंहाचार्य
गजानन, महाराज
गुप्ते, गजानन मुरलीधर
गुलाबराव, महाराज
गुळवणी, वामनराव दत्तंभट
गोयंका, सत्यनारायण
घुगर्दरे, गणपत रावजी
चंदावरकर, नारायण गणेश
चौंडे, बाळकृष्ण मार्तंड