Skip to main content
x

कॅडी, टॉमस

ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी म्हणून १८२२मध्ये मेेजर टॉमस कँडी प्रथम हिंदुस्थानात आले. १८३१ पासून त्यांनी शिक्षण खात्यात कामे केली. कॅप्टन मोलस्वर्थच्या मराठी-इंग्लिश कोशास त्यांनी बरीच मदत केली होती. कॅप्टन मोलस्वर्थने विलायतेला प्रयाण केल्यामुळे, अपूर्ण राहिलेला तो ग्रंथ टॉमस कँडी यांनी १८४९-४७ मध्ये पूर्ण केला. या ग्रंथाची सुधारलेली आवृत्ती त्यांनी १८७३मध्ये पुन्हा एकदा काढली होती. ते काही वर्षे पुणे कॉलेजमध्ये पहिले प्रिन्सिपॉल (१८५१-५७) व डेक्कन कॉलेजमध्ये (१८६७) प्राध्यापक होते. माझी मराठी क्रमिक पुस्तके, इंडियन पिनल कोड, सिव्हिल नि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड यांची मराठी भाषांतरे त्यांनीच केलेली आहेत. शेवटी काही दिवस ते मराठी भाषांतरकारही होते.

संपादित

संदर्भ :.
अर्वाचीन चरित्रकोश; संपादक, चित्राव सिद्धेश्वरशास्त्री

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].