Skip to main content
x
Dr. Chandrakant Shamrao Sangeetrao

बी.एस्सी. (कृषी), एम.एस्सी. (कृषी), पीएच.डी.कृषी महाविद्यालय, अकोला येथून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून निवृत्त.

डॉ. चंद्रकांत शामराव संगीतराव