Skip to main content
x
Dr. S. G. Degavkar

एम.ए. राज्यशास्त्र, एम.ए. लोकप्रशासन, एलएल.एम., पी.एच.डी.,

निवृत्त राज्यशास्त्र विभागप्रमुख, आनंद निकेतन महाविद्यालय, बरोश

‘राज्य मागास वर्ग’ आयोगाचे नागपूर विभाग प्रमुख, राज्य दर्शनिक विभाग संपादक मंडळ सदस्य.

डॉ. एस. जी देगावकर