Skip to main content
x
Dr. B.M. Karmarkar

औरंगाबादच्या शासकीय विज्ञान महाविद्यालयात भूशास्त्राचे अध्यापन. तेथूनच विभागप्रमुख म्हण्ाून सेवानिवृत्ती. विज्ञान विषयात लेखन.

डॉ. बा.मो. करमरकर