Skip to main content
x
न्यायपालिका

अंध्यारूजिना, तहमतन रुस्तुमजी
उसगावकर, मनोहर घनश्याम
एकबोटे, गोपाळ अनंत
एल्फिन्स्टन, माउंटस्टुअर्ट
कांगा, जमशेदजी बेहरामजी
कांटावाला, रमणलाल माणेकलाल
काणे, पांडुरंग वामन
कानिया, मधुकर हिरालाल
कानिया, हरिलाल जयकिसनदास
कापडिया, सरोश होमी
कुर्डूकर, सुधाकर पंडितराव
कोतवाल, सोहराब पेशतन
कोरटकर, केशव संतुकराव
गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य
गवई, मधुकर गणेश
गुप्ते, शंकर विनायक
गोखले, बी. एन.
गोखले, हेमंत लक्ष्मण
चंदावरकर, नारायण गणेश
चंदावरकर, नारायण गणेश
चांदूरकर, मधुकर नरहर
चितळे, माधव गोविंद
चितळे, वामन वासुदेव
चैनानी, हशमतराय खूबचंद
छागला, मोहम्मदअली करीमभाई
टोपे, त्र्यंबक कृष्णाजी
तय्यबजी, बद्रुद्दीन
तांबे, यशवंत श्रीपाद
तारकुंडे, विठ्ठल महादेव
तुळजापूरकर, विद्यारण्य दत्तात्रेय