Skip to main content
x
धर्मपरंपरा

अंपडकर, काशी धोंडू
अत्रे, केशव
अमळनेरकर, सखाराम रामभट
अवधूत, निरंजन श्रीधरपंत
आकोटकर, नरसिंगजी महाराज
आठवले, अनंत दामोदर
आठवले, जयंत बाळाजी
आठवले, पांडुरंगशास्त्री वैजनाथशास्त्री
आनंदगडकर, भगवान महाराज
आफळे, गोविंदस्वामी
आरफळकर, हैबतबाबा
इराणी, मेरवान शेरियार
उपळेकर, गोविंद रामचंद्र
उपासनी, काशीनाथ गोविंदशास्त्री
करंदीकर, मुकुंद महेश्वर
कर्वे, दत्तात्रेय नारायण
कर्वे, लीलाताई
कलावती, देवी
कवीश्वर, दत्तात्रेय धुंडिराज
कांबळी, मारुती शिवरामपंत
काळे, नरहरि भानुदास
किसनगिरी, किसन मारुती
कुलकर्णी, रामचंद्र नरहर
केडगावकर, नारायण महाराज
केतकर, सखाराम हरिपंत
केळकर, गोपाळ रामचंद्र
क्षीरसागर, रामकृष्ण कृष्णाजी
खुपेरकर शास्त्री, बाळाचार्य माधवाचार्य
खुपेरकर, शामाचार्य नरसिंहाचार्य
गजानन, महाराज