Skip to main content
x
Shriram Manohar

निवृत्त प्रमुख, रेडिओ केमिस्टी विभाग, भाभा अणुसंशोधन केंद्र. भारतीय आणि आंतरराष्टीय नियतकालिकांतून शंभरच्यावर संशोधन प्रबंध प्रसिद्ध.  विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक.

डॉ. श्रीराम मनोहर