Skip to main content
x
  • साप्ताहिक विवेक देवगिरी कार्यालय

राज हाइट्स, पहिला मजला, सी-विंग,फ्लॅट नं.१०१,

एम.जी.एम. हॉस्पिटलसमोर, सेवेन हील,

संभाजीनगर [औरंगाबाद]

दूरध्वनी क्र. ०२४०-२४८७७११


  • साप्ताहिक विवेक, पुणे कार्यालय

विरेन्द्र हाइट्स, तिसरा मजला, ५५७,

सदाशिव पेठ, लक्ष्मी रोड, पुणे - ३०

दूरध्वनी क्रमांक. ०२०-२४४८१३९२

 


  • प्रशासकीय कार्यालय, नवी मुंबई

हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था, विवेक भवन [कृष्णा भवन],

१२वा मजला, प्लॉट क्र.४०, सेक्टर क्र.३०,

सानपाडा[प] नवी मुंबई - ४०० ७०५

दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२७८१०२३५/३६

फॅक्स ०२२-२७८१०२३७


  • साप्ताहिक विवेक,मुंबई कार्यालय

५/१२, कामत औद्योगिक वसाहत,

३९६ स्वा. वीर सावरकर मार्ग,

प्रभादेवी, मुंबई-२५

दूरध्वनी क्र.०२२-२४२२१४४०,०२२-२४२२५६३९